Principles of data bases creation for stochastic simulation of production costs in longwall panels
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(2):119–134
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper there is described a procedure of creation of economic and financial data bases for longwalls. Special attention is paid on parameters of probability distributions of costs connected with the production process in longwall panels. Probability distributions of the costs can be used for stochastic simulation referred to planning prospective longwalls in similar geological and mining conditions aimed at evaluation of costs and estimation of risk.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zasady tworzenia baz danych na potrzeby symulacji stochastycznej kosztów produkcji w polach ścianowych
W artykule opisano pewien sposób postępowania przy opracowywaniu bazy danych ekonomiczno-finansowych dla przodków ścianowych kładąc szczególny nacisk na opracowanie rozkładów prawdopodobieństwa kosztów związanych terytorialnie z eksploatacją w przodku. Rozkłady prawdopodobieństwa kosztów mogą zostać wykorzystane w procesie symulacji stochastycznej kosztów związanych z procesem produkcyjnym w przodkach ścianowych projektowanych dla podobnych (porównywalnych) warunków geologiczno-górniczych w celu oszacowania kosztów oraz określenia ryzyka przekroczenia założonego poziomu kosztów.
 
REFERENCES (8)
1.
Głodzik S., 2001 - Metoda modelowania natężenia robót udostępniających i przygotowawczych dla pól eksploatacyjnych w aspekcie narastającej koncentracji wydobycia w kopalniach węgla kamiennego. Praca doktorska, AGH, Kraków.
 
2.
Magda R., 2004 - Zastosowanie modelowania matematycznego i techniki komputerowej w projektowaniu robót górniczych w kopalni węgla kamiennego. Gosp. Sur. Min. T. 20, z. 3.
 
3.
Magda R., 2006 - Koncepcja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania produkcją w kopalni węgla kamiennego. Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o.o., Lublin.
 
4.
Magda R., Głodzik S., Woźny T., 2007: Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków ścianowych kopalń węgla kamiennego. Gosp. Sur. Min. T. 23, z. 1.
 
5.
Narzędzia statystycznej analizy danych - program z rodziny STATISTICA.1999 Seminarium, Warszawa 14 października 1999, Kraków.
 
6.
Przybyła H., 1991 - Rola ryzyka w planowaniu produkcji górniczej i jego związki ze strategią prowadzenia robót górniczych. Przegląd Górniczy nr 11, Katowice.
 
7.
Saługa P., 2001 - Symulacja Monte Carlo w ocenie ekonomicznej eksploatacji złoża węgla kamiennego. Materiały z konferencji "Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001", Kraków.
 
8.
STATISTICA PL dla Windows t. 1-4, 1997 - StatSoft, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953