Proposal of using SWAPs by hard coal mining companies in Poland
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2012;28(2):87–102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Running a business entails various risks which can significantly impact the economic and production results achieved by a given enterprise. One way of hedging certain risks is to use appropriately designed derivatives. This article presents the newest group of these contracts, i.e. swaps, and focuses on how these contracts can be used by Polish mining companies from the hard coal mining sector selling a part of their output on the global market. This article briefly characterises and presents types of swaps as well as the Polish swap market, pioneered by Polski Bank Rozwoju S.A. with the first FX swap of 1992. Since then, other types of transactions have also been included in the offering of domestic banks (assets swaps, cross-currency interest rate swaps). Mining companies producing hard coal have not been active on the swap market yet because of their poor activity on derivative markets. This article proposes a swap as an derivative hedging the hard coal price for a mining company exporting a part of its production to the global market. In the presented example, a mining company, by concluding a forward and an appropriately structured commodity swap, was able to both protect it self from a fall in the price and use additional gains due to prices rising in the global market. Apart from commodity swaps, mining companies can use FX swaps, IRS and other swaps described in the literature and commonly applied in practice by various economic entities, depending on the type of risk that needs hedging. A significant advantage of this kind of contract is that there is no need to freeze funds in security deposits, nor are there fees of other kinds (premiums) like those payable for other derivatives (futures, options).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kontrakty swap i możliwości ich wykorzystania w polskich przedsiębiorstwach górniczych
kontrakty swap, górnictwo, węgiel kamienny, hedging
Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się różnego rodzaju ryzyko, które znacząco może oddziaływać na wyniki ekonomiczne i produkcyjne osiągane przez dane przedsiębiorstwo. Jedną z możliwości zabezpieczenia się przed pewnymi typami ryzyka jest wykorzystanie odpowiednio skonstruowanych instrumentów pochodnych. W artykule zaprezentowano najmłodszą grupę tego typu kontraktów tj. swapy i zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania tego typu kontraktów w krajowych przedsiębiorstwach z branży górnictwa węgla kamiennego, które część produkcji wprowadzają na rynek światowy. W artykule opisano pokrótce charakterystykę i rodzaje kontraktów swap oraz rynek swapów w Polsce, którego pionierem był Polski Bank Rozwoju S.A. i pierwszy swap walutowy w 1992 roku. Od tego czasu w ofercie banków krajowych zaczęły pojawiać się również innego typu transakcje (swapy aktywów, walutowo-procentowe). W przypadku polskich przedsiębiorstw górniczych wydobywających węgiel kamienny nie wykazują one jak dotąd aktywności na rynku swapów, co wynika z niewielkiej aktywności tych przedsiębiorstw na rynku instrumentów pochodnych. W niniejszym artykule zaproponowano kontrakt swap jako innowacyjny instrument zabezpieczający cenę węgla kamiennego dla potrzeb przedsiębiorstwa górniczego eksportującego część wydobycia na rynek światowy. W zaprezentowanym przykładzie przedsiębiorstwo górnicze zawierając kontrakt forward oraz odpowiednio skonstruowany swap towarowy mogło zabezpieczyć się jednocześnie przed spadkiem cen jak i wykorzystać dodatkowe przychody wynikające ze wzrostu cen na rynku światowym. Oprócz swapów towarowych przedsiębiorstwa górnicze mogą sięgać po opisane w literaturze i powszechnie wykorzystywane w praktyce przez różne podmioty gospodarcze swapy walutowe, procentowe i inne, w zależności od rodzaju ryzyka wymagającego zabezpieczenia. Istotną zaletą tego typu kontraktów jest brak konieczności zamrażania środków w depozytach zabezpieczających i innych opłat (premia), ponoszonych przy innych instrumentach pochodnych (futures, opcje).
 
REFERENCES (26)
1.
Albanese C., Camplieti G., 2006 - Advanced Derivatives Pricing and Risk Management. Theory, Tools and Hands-On Programming Application. Elsevier Inc.
 
2.
Bąk P., 2007 - Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Cz. 1, Źródła kapitału własnego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 23, z. 1.
 
3.
Brzychczy E., 2011 - Wykorzystanie wybranych instrumentów finansowych transferu ryzyka w przedsiębiorstwach górniczych. Przegląd Górniczy, nr 9.
 
4.
Dubofsky D. A., Miller T. W., 2002 - Derivatives Valuation and Risk Management,Oxford University Press.
 
5.
Geman H., 2005 - Commodities and Commodity Derivatives Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy. John Wiley & Sons Ltd.
 
6.
Hull J., 2012 - Options, futures and other derivatives. Harlow: Pearson Education/Prentice Hall.
 
7.
Instrumenty... 2001 - Instrumenty pochodne. Wprowadzenie. Praca zbiorowa. Oficyna Ekonomiczna, 2001.
 
8.
Jajuga K., Jajuga T., 2007 - Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
James T., 2003 - EnergyPriceRisk. Wyd. Palgrave.
 
10.
Leszczyńska E., 2007 - Rynek kontraktów swap w Polsce. Wydawnictwo Narodowy Bank Polski.
 
11.
Magda R., 2010 - Kontrakty terminowe w handlu węglem kamiennym na przykładzie nowojorskiej giełdy NYMEX. Przegląd Górniczy, t. 66, nr 9.
 
12.
Mc Dougall A., 2001 - Swapy. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wyd. Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków.
 
13.
Miron P., Swannell P., 1991 - Pricing and Hediging Swaps, Euromoney Books.
 
14.
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 roku. Narodowy Bank Polski, 2011.
 
15.
Sopoćko A., 2005 - Rynkowe instrumenty finansowe. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 
16.
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za okres 1.01.2010-30.06.2010, www.kghm.pl.
 
17.
Stafford Johnson R., 2008 - Introduction to Derivatives, Options, Futures, and Swaps. Oxford University Press, 2008.
 
18.
Statistics - Bank for International Settlements, 2011.
 
19.
Zawiła-Niedźwiecki et al. 2006 - Zawiła-Niedźwiecki J., Jadwiszczok J., Jadwiszczok A., Jadwiszczok A., 2006 - Znaczenie Giełdy Towarowej na rynku paliw i energii - przykłady zastosowań. Polityka Energetyczna t. 9, z. spec. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
20.
International Financial... 2010 - International Financial Reporting Standards: Derivative Accounting Considerations for Energy Transacting Activities. IAS 32/39 and IFRS 7. Materiały firmy Deloitte, 2010.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953