ORIGINAL PAPER
Territorial trauma or modernization experience? The Kraków Metropolitan Area and Silesia as case studies affected by intensive energy transition processes
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute PAS
 
2
AGH University of Krakow
 
 
Submission date: 2023-07-15
 
 
Final revision date: 2023-08-04
 
 
Acceptance date: 2023-08-23
 
 
Publication date: 2023-09-22
 
 
Corresponding author
Lidia Gawlik   

Mineral and Energy Economy Research Institute PAS
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2023;39(3):125–148
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Energy transition is a process that affects entire regions, not only reducing the prevailing socio-economic conditions but most importantly, creating a new framework of functioning for their inhabitants. The changes that are taking place can be described as territorial stresses, which are factors that affect not only the psychological well-being of residents but also the economic, demographic, technological and ecological conditions of the regions. The article presents the partial results of research work conducted within the ENTRANCES project. The authors compare two carbon-intensive regions: Kraków Metropolitan Area (high air pollution area) and Silesia (coal mining area). Comparing the results of the two components and thus the research methods: (1) the identification and systematization of the socio-cultural stress situation (a component describing events relevant to the transformation of the regions from 1945–2022 and the sparing of its significance on the development conditions in the regions; (2) the assessment of the adaptive capacity of the residents based on their attachment to the place, individual adaptation strategies for resolving tensions and the level of life satisfaction (socio-psychological component).
ACKNOWLEDGEMENTS
The research was conducted as a part of the ENTRANCES project, funded by the European Commission, under the H2020-EU 3.3. – Social Challenges – Secure, clean and efficient energy Programme; grant agreement ID: 883947.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Terytorialna trauma czy doświadczenie modernizacji? Krakowski Obszar Metropolitalny i Śląsk jako studia przypadków dotknięte intensywnymi procesami transformacji energetycznej
transformacja energetyczna, terytorialna trauma, rezygnacja z węgla
Transformacja energetyczna jest procesem oddziaływującym na całe regiony, nie tylko zmieniając panujące w nich warunki społeczno-gospodarcze, ale przede wszystkim tworzy nowe ramy funkcjonowania dla ich mieszkańców. Zmiany, które zachodzą, określić można mianem stresu terytorialnego, który jest czynnikiem wpływającym nie tylko na dobrostan psychiczny mieszkańców, ale oddziałującym również na kondycje ekonomiczną, demograficzną, technologiczną i ekologiczną regionów. Artykuł stanowi prezentację częściowych wyników prac badawczych prowadzonych w ramach projektu ENTRANCES. Autorzy dokonują porównania dwóch regionów intensywnych węglowo: Krakowski Obszar Metropolitalny (obszar wysokiej emisji) oraz Śląsk (obszar górniczy). Badanie przedstawia także zestawienie wyników dwóch analizowanych komponentów i tym samym metod badawczych: (1) identyfikacji i usystematyzowania sytuacji stresu społeczno-kulturowego (komponent analizujący wydarzenia istotne z punktu transformacji regionów z lat 1945–2022) oraz oszacowanie jego znaczenia na warunki rozwoju w regionach; (2) oceny zdolności adaptacyjnych mieszkańców na podstawie ich przywiązania do miejsca, indywidualnych strategii adaptacji, rozwiązywania napięć oraz poziomu satysfakcji życiowej (komponent socjopsychologiczny).
 
REFERENCES (20)
1.
Annual assessment… 2020 − Annual assessment of air quality in the Śląskie Voivodeship. Voivodship report for 2019. Chief Inspectorate of Environmental Protection, Regional Department of Environmental Monitoring in Katowice.
 
2.
Appadurai, A. 1990. Disjuncture and difference in the global cultural economy. Theory, culture & society 7(2–3), pp. 295–310.
 
3.
Bertrand, A.L. 1963. The stress-strain element of social systems: a micro theory of conflict and change. Social Forces 42(1), pp. 1–9, DOI: 10.2307/2574939.
 
4.
Caiati, G. 2021. Report on Multi-dimensional Key Factors, Dynamics and Patterns. [Online:] https://entrancesproject.eu/wp.... [Access: 2023-06-11].
 
5.
Data Hub 2023 – Data Hub: power industry, mining and climate in Poland. Strategic Initiatives Foundation. [Online:] https://energy.instrat.pl [Access: 2023-06-11].
 
6.
Development potentials… 2022 − Development potentials and challenges of the Śląskie Voivodeship in the context of just transformation. Differentiation of the area of mining subregions. Katowice: Marshal’s Office of the Silesian Voivodeship.
 
7.
ENTRANCES 2020 – Energy transition from coal and carbon – project description on European Commission website [Online:] https://cordis.europa.eu/proje... [Access: 2023-06-11].
 
8.
JCR 2018 – JCR for policy report: EU coal regions: opportunities and challenges ahead. Joint Research Centre, European Commission.
 
9.
Komorowska et al. 2022a − Komorowska, A., Hubert, W., Kowalik, W., Kryzia, D., Gawlik, L., Pepłowska, M., Mokrzycki, E., Uberman, R. and Mirowski, T. 2022a. Kraków Metropolitan Area Case Study Report. [Online:] https://entrancesproject.eu/wp... [Access: 2023-06-10].
 
10.
Komorowska et al. 2022b − Komorowska, A., Hubert, W., Kowalik, W., Kryzia, D., Gawlik, L., Pepłowska, M., Mokrzycki, E., Uberman, R. and Mirowski, T. 2022b. Silesia Case Study Report. [Online:] https://entrancesproject.eu/wp... [Access: 2023-06-11].
 
11.
Local Data Bank, 2023. Local Data Bank (BDL) – GUS Geostatistics Portal. [Online:] (https://portal.geo.stat.gov.pl [Access: 2023-06-11].
 
12.
Lochno et al. 2019 − Lochno, A., Załupka, M., Rackiewicz, I., Benikas, E., Wikarek-Paluch, E., Wahlig, A., Sobecki, I., Przybyla, T., Hołownia, K., Łuczak, P., Wahlig, W. and Grzebiela, R. 2019. Air protection program for the Lesser Poland Voivodeship. Lesser Poland Voivodeship [Online:] https://powietrze.malopolska.p... [Access: 2023-06-11].
 
13.
Luthar et al. 2000 − Luthar, S.S., Cicchetti, D. and Becker, B. 2000. The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development 71(3), pp. 43–562, DOI: 10.1111/1467-8624.00164.
 
14.
PGE Portal 2023. Polish Energy Group [Online:] https://pgeenergiaciepla.pl/sp... [Access: 2023-06-11].
 
15.
Raymond et al. 2010 − Raymond, C.M., Brown, G. and Weber, D. 2010. The measurement of place attachment: Personal, community, and environmental connections. Journal of Environmental Psychology 30(4), pp. 422–434, DOI: 10.1016/j.jenvp.2010.08.002.
 
16.
Spiesberber et al. 2021 − Spiesberger, M., Otter, M., Barett, T., Wolfram, M., Filcak, R., Skobla, D., Caiati, G., Quinti, G., Singh, N., Garcia Mira, R., Rühlemann, A., Kushan, M. and Norena, M. 2021. Compilation of tools and methodologies for empirical analysis. [Online:] https://entrancesproject.eu/wp... [Access: 2023-06-11].
 
17.
Stuch, M. 2020. The blast furnace in Kraków will come to life in March. [Online:] https://regiony.rp.pl [Access: 2023-06-11].
 
18.
Summary… 2023. Summary of the implementation of the Air Protection Program for the Małopolskie Voivodship in 2018. Marshal’s Office of the Małopolskie Voivodeship [Online:] https://powietrze.malopolska.p... [Access: 2023-06-11].
 
19.
Thermal energy… 2020. Thermal energy in numbers 2019. Developed by the Department of Electricity and Heat Market of the Energy Regulatory Office. Warszawa: Published by Energy Regulatory Office.
 
20.
Tkocz, M. 2006. Effects of hard coal mining restructuring in Poland. University of Silesia, Works of the Industrial Geography Committee No. 9, Warszawa–Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953