The wastes from energy sector - the industrial way of waste recycling from the fluidized - bed boilers
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(3):83–92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the processes of conversion coal into the electric energy or the heat, from gasses emitted to the atmosphere, a considerable amounts of waste are also produced. The article analyzed structure of wastes, coming from the power sector (group 10 01) in the Małopolska province, in last few years (1998-2003). The paper refers to the Polish and EU legislation, concerning management of boiler slag's. The chemical composition of boiler slag's from hard coal burning in fluidized - bed boilers, chemical and physical properties determining the way of recycling were analyzed. The management of by-products from coal burning was discussed in detail.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odpady z energetyki - przemysłowe zagospodarowanie odpadów z kotłów fluidalnych
odpady z energetyki, właściwości fizyczne i chemiczne popiołów, utylizacja, gospodarcze wykorzystanie popiołów fluidalnych
W procesach przetwarzania węgla w energię elektryczną lub ciepło, oprócz emitowanych gazów do atmosfery, wytwarzane są również znaczne ilości odpadów. W artykule przeanalizowano strukturę wytwarzania odpadów pochodzących z energetyki (grupa 10 01) w województwie małopolskim na przestrzeni ostatnich kilku lat (1998-2003). Zwrócono uwagę na prawodawstwo polskie i unijne związane z gospodarką odpadami. Przeanalizowano skład chemiczny odpadów powstających w procesie spalania węgla w piecach fluidalnych oraz właściwości fizykochemiczne, które decydują o sposobie jego zagospodarowania. Szczegółowo omówiono gospodarcze kierunki wykorzystania UPS.
 
REFERENCES (10)
1.
Brożyna M., Mazurkiewicz M., 2000 — Możliwości wykorzystania odpadów z palenisk fluidalnych. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami. Rytro, 18—22 września, s. 33—43.
 
2.
Bulewicz E., 2000—Tlenek wapnia w popiołach z palenisk fluidalnych. Konferencja „Przemysł wapienniczy a ochrona środowiska”. Kamień Śląski, 19—21 czerwca 2000. Materiały konferencyjne, s. 199—212.
 
3.
Gajda A., Jaworski W., Barc W., 2002 — Prognoza wytwarzania ubocznych produktów spalania w energetyce zawodowej do 2015 roku. Biuletyn Miesięczny PSE S.A., nr 11, s. 4—12.
 
4.
Gawlicki M., Roszczynialski W., 2000 — Nowe elementy w gospodarce odpadami energetycznymi. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami. Rytro, 18—22 września, s. 91—100.
 
5.
Naik T.R., Vaniker S., Siddique R., 2005 — Rola produktów spalania węgla w produkcji ekologicznych materiałów budowlanych. I Europejskie Letnie Warsztaty Popiołowe. Warszawa, 20—24 czerwca.
 
6.
Pyssa J., 2004a — Powstawanie tlenków siarki, węgla i azotu w procesie spalania węgla. Paliwa i energia XXI wieku. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 345—348.
 
7.
Pyssa J., 2004b — Problemy utylizacji odpadów niebezpiecznych w województwie małopolskim. Paliwa i energia XXI wieku. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 341—344.
 
8.
Wu Z., Naik T.R., 2005 — Wykorzystanie popiołu z czystego węgla do kontrolowania reakcji krzemionka — alkalie. I Europejskie Letnie Warsztaty Popiołowe. Warszawa, 20—24 czerwca.
 
9.
Bazy danych SIGOP, 2005.
 
10.
Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953