The types of covenants in bond issuance programs of mining industry companies
 
More details
Hide details
1
Jastrzębska Spółka Węglowa, Jastrzębie-Zdrój
2
Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(2):135–151
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article, the authors attempt to quantify the covenants, which are the special terms of the bond issuance programs, reducing a risk of the bondholders. The type and the character of the covenants depend on several circumstances like: financial situation of a bond issuer, industry risk, country risk or economic situation. The most common used covenants refer to several limitations like payments, taking out the loans, issuance of the next series of bonds, credit events, dividend payouts. The separate group of covenants are those which constitute a limitation of an assets disposal, a range of the investments, the mergers and acquisitions or those that refer to maintaining the rating. The belief that the bond issuance is the easiest way of rising the funds in comparison to a bank loan is not fully supported. The covenants have significant influence on a performance of a bond issuer. Some of the covenants cause losing a flexibility of a company and restrict a possibility of making the effective decisions which can lead to rising the risk of a bankruptcy. […]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rodzaje kowenantów zawartych w programach emisji obligacji w spókach węglowych
źródła finansowania, przedsiębiorstwo górnicze, emisja obligacji, kowenanty
W artykule podjęto próbę skwantyfikowania kowenantów czyli szczególnych warunków programu emisji obligacji ograniczających ryzyko obligatariuszy. Rodzaj i charakter kowenantów uzależniony jest od szeregu czynników, takich jak kondycja finansowa emitenta obligacji, ryzyko branży w której on funkcjonuje, ryzyko kraju czy też koniunktura gospodarcza. Najczęściej stosowane kowenanty odnoszą się do ograniczeń dotyczących płatności, zaciągania pożyczek, emisji kolejnych serii obligacji, zdarzeń kredytowych, utrzymania zysku na określonym poziomie i wypłaty dywidend. Odrębną grupę kowenantów stanowią ograniczenia dotyczące dysponowania majątkiem i zakresu realizowanych inwestycji oraz fuzji i przejęć, a także te związane z utrzymaniem ratingu. Przekonanie, że emisja obligacji jest jedną z łatwiejszych metod pozyskania finansowania w porównaniu do kredytu bankowego nie jest w pełni uzasadnione. Kowenanty mają niebagatelny wpływ na działalność emitenta. Niektóre kowenanty powodują utratę elastyczności funkcjonowania firmy oraz ograniczenie możliwości podejmowania efektywnych decyzji, co może zwiększyć ryzyko upadłości podmiotu. [...]
 
REFERENCES (13)
1.
Bazzana i in. 2014 – Bazzana, F., Zadorozhnaya, A. i Gabriele, R. 2014. The role of covenants in bond issue and investment policy. The case of Russian companies, DEM Discussion Papers, 2014/05, Universita Degli Studi di Trento. [Online] Dostępne w: http://web.unitn.it/files/down... [Dostęp 25.02.2015].
 
2.
Billett i in. 2007 – Billett, M.T., King, T.-HD. i Mauer, D.C. 2007. Growth opportunities and the choice of leverage, debt maturity, and covenants. Journal of Finance Vol. 62, No. 2. s. 697–730.
 
3.
Goniszewski, M. 2010. Kowenanty. Gazeta Bankowa z dnia 11.11.2010 roku.
 
4.
Intangible Asset Market Value Study. Ocean Tomo 2011. [Online] Dostępne w: www.pwc.pl/webinaria [Dostęp: 15.02.2015].
 
5.
Kustra, A. 2010. Wykorzystanie obligacji w finansowaniu projektów górniczo-geologicznych na rynku światowym. Górnictwo i Geoinżynieria 34/3, s. 215–227.
 
6.
Myers, S.C. 1977. Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics Vol. 5, No. 2, s. 147–175.
 
7.
Pauka, M. i Śmieja, N. 2013a. Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji – badania empiryczne wśród emitentów z branży developerskiej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 62, s. 399–409.
 
8.
Pauka, M. i Śmieja, N. 2013b. Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin–Polonia, Vol. XLVII, 3, Sectiio H, s. 551–561.
 
9.
Reisel, N. 2014. On the value of restrictive covenants: Empirical investigation of public bond issues, Journal of Corporate Finance 27, s. 251–268.
 
10.
Sierpińska, M. i Bąk, P. 2013. Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw sektora górniczego w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 29(1), s. 141–155.
 
11.
Smith C.W. Jr. i Warner J.B. 1979. On financial contracting. An analysis of bond covenants. Journal of Financial Economics No. 7, s. 117–161.
 
12.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego z późn. zm. Dziennik Ustaw 2014, poz. 101. Tekst jednolity z 1.01.2015 roku. [Online] Dostępne w: www.prawo.legeo.pl [Dostęp: 15.01.2015].
 
13.
Ustawa z 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. Dziennik Ustaw z 2012 roku poz. 1112. Tekst jednolity z 1.01.2015 roku. [Online] Dostępne w: www.prawo.legeo.pl [Dostęp 15.01.2015].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953