Structurization of mining companies
 
 
More details
Hide details
1
Associate Professor, Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wroclaw, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(4):157-179
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A structure is defined as a combination of organizational units and business processes by technological, organizational, hierarchical and other bonds. It is one of the management tools. Mining companies are characterized by a dynamic and static structure. A dynamic structure includes technological processes, which are determined by mining technology, the organization of mining works and a work system. The static structure consists of technological processes infrastructure and includes a group of organizational units connected by the specific standards and processes of their operation. The type of the structure, particularly in its static part, is defined considering the hierarchy and organizational units classification. Taking the hierarchy into account, we distinguish: linear, functional, linear-staff and matrix structures. Considering organizational units classification, we distinguish: functional, divisional, processing and mixed structures. Each structure can be described by the following features: specialization, hierarchization, centralization and formalization. The features mentioned above have a significant impact on the mining company activity. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strukturyzacja przedsiębiorstw górniczych
przedsiębiorstwo górnicze, struktura przedsiębiorstwa, organizacja przedsiębiorstwa
Strukturą określamy połączenie jednostek organizacyjnych i procesów przedsiębiorstwa poprzez więzi technologiczne, organizacyjne, hierarchiczne i inne. Jest ona jednym z narzędzi zarządzania. Przedsiębiorstwa górnicze charakteryzują się strukturą dynamiczną i statyczną. Struktura dynamiczna obejmuje procesy technologiczne, które zdefiniowane są przez technologię eksploatacji złoża, organizację robót i pracy oraz system pracy. Struktura statyczna stanowi natomiast infrastrukturę procesów technologicznych i obejmuje zespół jednostek organizacyjnych powiązanych określonymi standardami i procesami ich działania. Typ struktury – w szczególności w części statycznej – określamy zazwyczaj ze względu na hierarchię (struktury liniowe, funkcjonalne, sztabowo-liniowe i macierzowe) i grupowanie (struktury funkcjonalne, dywizjonalne, procesowe i mieszane) jednostek organizacyjnych. Każdą strukturę można scharakteryzować cechami, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa górniczego, to jest specjalizacja, hierarchizacja, centralizacja i formalizacja. [...]
 
REFERENCES (26)
1.
Antoszkiewicz, J. 2007. Metody zarządzania. Warszawa: Wyd. Poltext (in Polish).
 
2.
Borowiecki, R. 2003. Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Warszawa: Wyd. Difin (in Polish).
 
3.
Botin, J.A. 2009. Sustainable Management of Mining Operations. Society of Mining, Metallurgy and Exploration Inc. Littleton 2009.
 
4.
Butra, J. 2010. Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami. Wrocław: Wyd. KGHM CUPRUM (in Polish).
 
5.
Butra et al. 1999 – Butra, J., Janowski, A., Kicki, J., Siewierski, S. and Wanielista, K. 1999. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN (in Polish).
 
6.
Butra et al. 2010 – Butra, J., Kicki, J., Kudełko, J., Wanielista, K. and Wirth, H. 2010. Strategia zarządzania przedsiębiorstwami górniczymi w ujęciu modelowym. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN (in Polish).
 
7.
Czerwiński, A. and Trzciniecki, J. 1994. Elementy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: PWN (in Polish).
 
8.
Engelhardt J. 2009. Typologia przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. CEDEWU (in Polish).
 
9.
Geological and Mining Law – Prawo geologiczne i górnicze 1994. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z dnia 1 marca 1994, nr 27, poz. 96) (in Polish).
 
10.
Grajewski, P. 2007. Organizacja procesowa. Warszawa: PWE (in Polish).
 
11.
Grudzewski, W.M. and Hejduk, J. K. 2009. Zarządzanie technologiami. Warszawa: Wyd. Difin (in Polish).
 
12.
Janowski et al. 1996 – Janowski, A., Muszkat, K., Siewierski, S. and Wanielista, K. 1996. Struktury organizacyjne i ich determinanty w aspekcie procesów restrukturyzacji KGHM Polska Miedź S. Wrocław: Wyd. Cuprum (in Polish).
 
13.
Jasiński, Ł. 2005. Podstawy zarządzania operacyjnego. Kraków: Oficyna Ekonomiczna (in Polish).
 
14.
Kotarbiński, T. 1983. Traktat o dobrej robocie. Warszawa: PWN (in Polish).
 
15.
Kudełko, J. 2006. Dywersyfikacja jako strategia wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. KGHM CUPRUM, Nr 3 (in Polish).
 
16.
Kudełko, J. 2009. Strategiczno-ekonomiczna metoda oceny integracji pionowej przedsiębiorstw górniczych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej (in Polish).
 
17.
Kudełko, J. 2012. Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw górniczych. Wrocław: Wyd. KGHM CUPRUM (in Polish).
 
18.
Kudełko et al. 2015 – Kudełko, J., Wirth, H., Bachowski, C. and Gacek J. 2015. Horizontal integration in the development strategy of mining company. Mining Science, Volume 22. Wrocław University of Technology, pp. 101–114.
 
19.
Łobos, K. 2003. Teoria struktur organizacyjnych. Wrocław: Wyd. AE (in Polish).
 
20.
Pełka, B. 1964. Organizacja i normowanie procesów produkcyjnych w kopalniach. Warszawa: PWN (in Polish).
 
21.
Przybyła et al. 1995 – Przybyła, M., Wudarzewski, W. and Koziński, J. 1995. Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania. Wrocław: Wyd. AE (in Polish).
 
22.
Trocki, M. 2001. Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: PWE (in Polish).
 
23.
Wanielista, K. 1986. Ekonomika w górnictwie, część II. Wrocław: Wyd. Politechnika Wrocławska (in Polish).
 
24.
BHP Billiton Plc 2015. Annual Report.
 
25.
Inmet Mining Corporation 2012. Annual Report.
 
26.
Xstrata Plc 2012. Annual Report.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top