Marketing management in the minerals sector
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(4):35–42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The concept of marketing management in the minerals sectors is understood as defining the marketing goals of amining company, its available resources, market operations, further opportunities as well as planning necessary to achieve those goals. Marketing management in the minerals sector involves: 1) active response of a mining company to the market conditions, 2) acknowledgement of the key importance of marketing for a company to effectively integrate marketing with other management functions, 3) development of an integrated marketing methodology on the company’s level. Consequently, the marketing management in a mining company is a sequence of decisions based on market observations, analysis and research, involving planning, management and coordination of production and sales operations to ensure the effective market policy. The underlying principle of marketing management is that all decisions should be based on market information, both in the area of production and sales.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zarządzanie marketingowe gospodarką surowcami mineralnymi
zarządzanie marketingowe, strategia marketingowa, konkurencja, przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego
Pojęcie zarządzania marketingowego w gospodarce surowcami mineralnymi rozumiane jest jako definiowanie celów marketingowych przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego, jego zasobów, działalności rynkowej, możliwości rozwoju oraz jako planowanie i realizacja działań niezbędnych dla osiagnięcia tych celów. Zarządzanie marketingowe w gospodarce surowcami mineralnymi to: 1) aktywna postawa przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego wobec rynku, 2) uznawanie istotnego znaczenia marketingu dla tego przedsiębiorstwa i traktowanie go w sposób zintegrowany z innymi funkcjami zarządzania, 3) opracowanie na szczeblu przedsiębiorstwa zintegrowanego sposobu działania marketingowego. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie przemysłu wydobywczego stanowi więc ciąg decyzji oparty na badaniach i analizach rynkowych, obejmujących planowanie, zarządzanie, koordynację produkcji i sprzedaży w celu zapewnienia skutecznej polityki rynkowej. Podstawową zasadą zarządzania marketingowego jest to, iż wszystkie podejmowane decyzje winny być oparte na informacjach rynkowych, zarówno w zakresie produkcji jak i sprzedaży.
 
REFERENCES (6)
1.
Bolewski A., 1990 - Niebłahe problemy gospodarki surowcami mineralnymi. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce. CPPGSMiE PAN, Kraków, s. 5-15.
 
2.
Kotler P.H. 1980 - Marketing management Analysis. Planning and Control. Anglewood Cliffs.
 
3.
Krzymiński A., 1988 - Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym. PAN, Warszawa.
 
4.
Podobiński A., 1991 - Podstawy marketingu. Wyd. AGH, Kraków.
 
5.
Podobiński A., 1993 - Ceny surowców mineralnych w handlu międzynarodowym. PWN, Warszawa.
 
6.
Podobiński A., 2004 - Zarządzanie marketingowe jako forma zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953