Brown coal and lignite issues from the perspective of sustainable development in Slovakia
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2012;28(2):31-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the situation of coal mining in Slovakia, focusing on the social-political aspects and environmental aspects of its sustainable development. In recent years, the mining of lignite and brown coal in Slovakia has been closely linked to the production of electricity and heat in the Novaky power plant. Domestic brown coal production covered more than three quarters of demand in the Slovak Republic in the last few years. The sustainability of coal mining in the coming years in Slovakia is closely associated with raw materials reserves, new mining technologies, the development of the Novaky power plant, and the government's commitments to national economic interests through securing the energy supply or state aid. Of course, of these factors must be considered in the context of international obligations, such as those related to climate and environment, particularly air protection. The three most important Slovak brown coal deposits are located in the Upper Nitra Basin. This territory includes areas in the 5th and 4th degrees of environmental quality, signifying a disturbed and very disturbed environment. Since coal is expected to remain the dominant fuel for electricity generation araund the world, and in particular for many of the countries of Central and Eastern Europe, it is necessary to create conditions for the environmental sustainability of coal mining in the coming years within the context of international obligations. Both the security and the stability of the electricity network in Slovakia and maintaining employment levels in the Upper Nitra region play important roles in this discussion. Underground coal gasification (UCG) is a newmining technology and a technology for gas recovery in situ. A comprehensive evaluation of the impacts of underground coal gasification was carried out in addition to summarization of the expected impacts in terms of the significance and distribution of the time period. Based on a comprehensive assessment of the proposed action, it can be stated that it could bring a socially unacceptable risk to the area, specifically the significant impairment of health or the environment (groundwater and nearby hot springs in Bojnice). The implementation of operations could affect the opulation's health, since the partition is placed in close proximity to residential areas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola węgla brunatnego w zrównoważonym rozwoju Słowacji
górnictwo węgla, zrównoważony rozwój, aspekt społeczno-polityczny, aspekt środowiskowy, zatrudnienie
Artykuł przedstawia sytuację górnictwa węgla na Słowacji, koncentrując się na społeczno-politycznych i środowiskowych aspektach jego zrównoważonego rozwoju. Wydobycie węgla brunatnego na Słowacji jest w ostatnich latach ściśle związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła głównie w elektrowni Novaky. Krajowa produkcja węgla brunatnego pokrywała ponad trzy czwarte zapotrzebowania Słowacji w ostatnich latach. Zrównoważony rozwój górnictwa węgla w najbliższych latach zależy od zasobów surowcowych, nowych technologii, rozwoju elektrowni Nowaky oraz od przyjęcia przez rząd decyzji dotyczących zabezpieczenia dostaw energii i pomocy publicznej, w ogólnym interesie gospodarczym i oczywiście w kontekście zobowiązań międzynarodowych, zwłaszcza tych dotyczących klimatu i środowiska, a w szczególności ochrony powietrza. Trzy najważniejsze słowackie złoża węgla znajdują się w Zagłębiu Górna Nitra. W zagłębiu tym są obszary o czwartym i piątym stopniu jakości środowiska, co oznacza, że środowisko jest zanieczyszczone i bardzo zanieczyszczone. Ponieważ należy się spodziewać, że węgiel w dalszym ciągu będzie dominującym paliwem do produkcji energii elektrycznej na świecie, a w szczególności w wielu krajach Centralnej i Wschodniej Europy, należy stworzyć warunki dla środowiskowo zrównoważonego rozwoju górnictwa węgla w nadchodzących latach w kontekście międzynarodowych zobowiązań. Ważne są zarówno bezpieczeństwo i stabilność systemu energetycznego Słowacji jak też utrzymanie zatrudnienia w regionie Górna Nitra. Podziemne zgazowanie węgla (ang. UCG) jest nową technologią eksploatacji oraz technologią pozyskiwania gazu in situ. W artykule przedstawiono kompleksową ocenę wpływu podziemnego zgazowania oraz wyszczególniono spodziewane jego skutki wraz z oceną ich znaczenia i rozkładu w czasie. Na podstawie kompleksowej oceny proponowanego działania, należy stwierdzić, że może ono przynieść społecznie niedopuszczalne ryzyko w analizowanym obszarze, związane ze znacznym upośledzeniem zdrowia lub środowiska naturalnego (woda gruntowa i pobliskie gorące źródła w Bojnicach). Realizacja działań może mieć wpływ na zdrowie ludności, gdyż obszar ten znajduje się w pobliżu obszarów zamieszkałych.
 
REFERENCES (20)
1.
Analysis of the functioning…2011 - Analysis of the functioning of state support of mining, (Analyza fungovania statnej podpory banictva), Ministry of Economy, May 2011, https://lt.justice.gov.sk.
 
2.
Analysis of the number…2011 - Analysis of the number of registered exclusive deposits of energy resources in the inventory balance of minerals based on their real usefulness in the longer term, 2011, Government Resolution, May, 2011, http://www.rokovania.sk/Rokova....
 
3.
Borys T., 2011 - Sustainable Development - How to Recognize Integrated Order, (Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany), [In:] Problemy ekorozwoju - Problems of sustainable development, vol. 6, No 2, p. 75-81.
 
4.
Fazekasova D., 2003 - Trvalo udrzatelne vyuzivanie pody - vymedzenie a hodnotenie indikatorov a parametrov vyvoja pody. FHPV PU, Presov, 2003. 76 p. ISBN 80-8068-228-3.
 
5.
Gałuszka A., Migaszewski Z., 2009 - Problems of Sustainable Use of Mineral Resources, [In:] Problemy ekorozwoju - Problems of sustainable development, vol. 4, no 1, p. 123-130.
 
6.
Ilie E., 2010 - Coal market is more stable in Western Europe - http://www.railwaypro.com/wp/?....
 
7.
Jablonska J., Timcak G., 2006 - Sustainable tourism development possibilities in Eastern Slovakia (Udrzatelny rozvoj cestovneho ruchu na Vychodnom Slovensku), [In:] Regiony - vidiek - zivotne prostredie 2006. 1. cast. - Nitra: Slovenska polnohospodarska univerzita, p. 590-592. ISBN 8080697094.
 
8.
Kovacik M., 2010 - It is better to subsidize domestic miners than to buy gas from Russia (Je lepsie dotovat domacich banikov, ako kupovat plyn z Ruska), http://spravy.pravda.sk/je-lep... (25.1.2010).
 
9.
Lumnitzer E., Kralikova R., 2002 - Risk factors in the environment (Rizikove faktory v zivotnom prostredi), [In:] Acta Mechanica Slovaca. Roc. 6, No. 2 EI-02, p. 259-264. ISSN 1335-2393.
 
10.
Michalikova et al. 2008 - Michalikova F., Kosuth M., Skvarla J., Zelenak F., Sisol M., 2008 - Properties of lignite fly ash from coal combustion in thermal power Eno Novaky (Vlastnosti hnedouholnych popolcekov zo spalovania uhlia v tepelnej elektrarni Eno Novaky), [In:] Zpravodaj Hnede uhli. No. 2, p. 33-41. ISSN 1213-1660.
 
11.
Study of quarry… 2009 - Study of quarry Kosariska Cigel, 2009, Environmental Impact of Assessment.
 
12.
Slovak Minerals Yearbook 2010 - Slovak Minerals Yearbook 2010, Statistical data to 2009, Ministry of the Environment of the Slovak Republic, State Geological Institute of Dionyz Stur, Bratislava, 2010.
 
13.
Sidorova M., Wittenberger G., 2006 - Clean coal and gasification technology: How does it works? (Technologia cistenia a splynovania uhlia: Ako to funguje?), [In:] Acta Montanistica Slovaca. Roc. 11, No. 1 mimoriadne 2006, p. 162-165. ISSN 1335-1788; http://actamont.tuke.sk/eb.htm....
 
14.
Sivakova A., 2011 - Lignite mining is justified (Tazba hnedeho uhlia je opodstatnena), Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. http://www.webnoviny.sk/ekonom...- clanok.html.
 
15.
Skvarekova E., Bakalar T., 2011 - Impact of gas extraction from coal deposits on the environment, [In:] SGEM, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 2011, Sofia, Bulgaria, vol. 1, p. 795-800.
 
16.
State of the … 2008 - State of the Environment Report Slovak Republic, 2008, Slovak Environmental Agency.
 
17.
UNECE 2011 - UNECE 2011 Committee Objectives, http://www.unece.org/contact/s....
 
18.
Zacher L. W., 2011 - Dimensions of Ecological Discourse - Overview of Problems and Selected Literature (Wymiary dyskursu ekologicznego - przegląd problemów i wybranej literatury), [In:] Problemy ekorozwoju - Problems of sustainable development, vol. 6, No 2, p. 83-92.
 
19.
Zelenak S., 2003 - Theoretical aspects of cavities filling in the longwall (Teoreticke aspekty vyplnovania zavalovych dutin pri stenovani) DDP, F BERG, TU v Kosiciach.
 
20.
Wittenberger G., Pinka J., 2009 - Advanced technologies and ecological materials for buildings heating by energy from the earth using a deep well pump (Moderne technologie a ekologicke materialy pre vykurovanie budov z energie zeme hlbinnymi tepelnymi cerpadlami), [In:] Situacia v ekologicky zatazenych regionoch Slovenska a strednej Europy. Kosice: Ustav geotechniky SAV, p. 159-162. ISBN 9788097003418.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top