Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processes
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(4):81-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Polish energy sector comprises nearly exclusively the conventional power plants, based on the domestic raw material, i.e. hard coal and brown coal. Coal is the basic source of energy, as well as the main factor providing the positive balance in the country's energy balance. The assumptions of Poland's Energy Policy for years to come anticipate a gradual reduction of the coal share in the electricity production. Hiwever, coal will continue to play the leading role in the sector of electricity production due to lower costs comparing to other energy carriers and due to the energy safety of the country. Run of mine coal is characterised by various qualitative parameters. The quality of the coal is not always in conformity with the standard conditions designed for the boiler. The combustion of the coal of parametrs considerably different than those designed causes the deterioration of the boiler operation quality, thereby, lowering the efficiency. In extreme cases, the boiler may even become damaged. In order for the recipient of the coal to receive the product with parameters exactly reflecting those ordered the coal must be subject to preparation processes. The process that is most often used is coal preparation in dense media, in jigs, or in centrifugal separators. The deeper the preparation is, the purer coal is obtained, of the better quality parameters. However, too deep preparation causes large amount of grains (organic substance) to transfer into the waste, thereby increasing the losses of chemical energy. Also the quality of processing machines contributes to the amount of losses. The quality of preparation can be described by performance curves. These curves are prepared on the basis of densimetric analysis of tested coal. The boiler is another place where the losses of chemical energy occur. The losses in the boiler are indicated through the boiler instrumentation systems, which allows drawing up the corresponding diagrams. The relation between yield of coal in the preparation process and the losses in the losses, in the boiler can be determined by a two step analysis. In the first step the relation between the densimetric fractions yield and the calorific value of prepared coal is found. In the second step the relation between the losses in the boiler and the calorific value of burnt coal is determined. The superposition of the two functions gives the relation between yield of coal and losses in boiler. The relation in question allows setting such preparation conditions at the preparation plant that the losses in the boiler during combustion are minimised.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wzbogacanie węgla a straty energii chemicznej w procesach spalania
węgiel kamienny, wzbogacanie węgla, straty energii chemicznej, spalanie węgla
Polski sektor energetyczny składa się prawie wyłącznie z konwencjonalnych elektrowni pracujących w oparciu o krajowe surowce, tj. węgiel kamienny i brunatny. Węgiel jest zatem podstawowym źródłem energii, jak również głównym czynnikiem równoważącym krajowy bilans energii. Założenia polityki energetycznej Polski na najbliższe lata przewidują stopniowe obniżenie udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. Jednak w dalszym ciągu węgiel będzie pełnił wiodącą rolę w produkcji energii elektrycznej z powodu niższych kosztów w porównaniu z innymi nośnikami energii i dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Węgiel surowy ma różne parametry jakościowe. Jakość węgla nie zawsze jest zgodna z tą, na jaką zaprojektowano kocioł. Spalanie węgla o parametrach znacząco odbiegających od parametrów na jakie zaprojektowano kocioł powoduje obniżenie jakości działania tego kotła, a co za tym idzie - obniżenie efektywności. W skrajnych przypadkach może dojść do zniszczenia kotła. Aby odbiorca węgla mógł uzyskać produkt o parametrach zamówionych, węgiel musi być poddany procesowi wzbogacania. Procesem najczęściej stosowanym jest wzbogacanie w cieczach ciężkich, osadzarkach lub w hydrocyklonach. Im głębsze wzbogacanie, tym czystszy węgiel, to znaczy węgiel o lepszych parametrach jakościowych. Jednak zbyt głębokie wzbogacanie powoduje przedostawanie się do odpadów większej ilości ziaren substancji organicznej, co powoduje straty energii chemicznej. Na ilość strat wpływa również jakość maszyn przeróbczych. Krzywe wzbogacalności są tworzone na podstawie analizy densymetrycznej testowanego węgla. Kocioł jest następnym miejscem, w którym pojawiają się straty. Straty w kotle są wykazywane w instrumentach pomiarowych stanowiących oprzyrządowanie tego kotła. Pozwala to na wykreślenie odpowiednich diagramów. Zależność pomiędzy wychodem węgla w procesie wzbogacania a stratami energii w kotle może być określona w dwustopniowej analizie. W pierwszym kroku znajduje się zależność pomiędzy wychodem poszczególnych frakcji a wartością opałową badanego węgla. Złożenie tych dwóch funkcji daje zależność pomiędzy stratami w kotle a wartością kaloryczną spalanego węgla. Złożenie tych dwóch funkcji daje zależność pomiędzy wychodem a stratami w kotle. Relacja ta pozwala na określenie takich warunków wzbogacania węgla w zakładzie przeróbczym, by zminimalizować straty podczas spalania w kotle.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top