Estimation of mining impact on surface in relation to rock mass type
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology
 
 
Submission date: 2017-08-29
 
 
Final revision date: 2018-01-14
 
 
Acceptance date: 2018-09-05
 
 
Publication date: 2018-09-05
 
 
Corresponding author
Katarzyna Kryzia   

AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, paw. A1 nHM, pok.311, 30-059 Kraków, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2018;34(2):151-170
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
An analysis of the impact of mining with caving on the surface shows that a type of rock mass strata seems to be one of the critical factors affecting the process. As the study of geological, geodesic and mining character of the analyzed areas indicates, surface deformation is largely varied and manifests itself in the form of individual strata or strata complex separation and their dislocation to a particular space, which affects the subsidence registered in the surface. Correlating the values of mining-induced surface deformation with the rock mass structure and the state of its disturbance is of crucial importance. Therefore, if other mining conditions are left unaffected, then those factors exert the key influence on a course and distribution of subsidence and rock mass deformation. A proper description of rock mass type and properties also seems rational for a proper determination of prediction parameters, especially in the case of a multi-seam coal mining, and/or the exploitation carried out at considerable depths. For the sake of the surface subsidence prediction, such parameters of the theory as the angle of the main influences range and the exploitation coefficient were utilized, whose values depend on a type of rock mass. A general outcome of the study discussed in this paper is the development of the methodology and model practices for determining the rock mass type and, as a result, for selecting the optimal values of parameters for predicting the values of surface subsidence in relation to particular geological and mining conditions. The study proves that the type of rock mass may be described by such factors as the influence of overburden strata, the influence of Carboniferous layers, the disturbance of rock mass and the depth of exploitation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w zależności od rodzaju górotworu
górnictwo, deformacje powierzchni, rodzaj górotworu
Rozpatrując zagadnienie wpływu zawałowej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu można stwierdzić, że jednym z ważnych czynników wpływających na powyższy proces jest rodzaj warstw skalnych budujących górotwór. Z wykonanej charakterystyki geologicznej, geodezyjnej i górniczej wynika, że deformacje powierzchni terenu w analizowanych rejonach są zróżnicowane. Występują one w postaci rozwarstwienia się i przemieszczania pojedynczych warstw i całych serii warstw do wybranej przestrzeni, co wpływa na rejestrowane na powierzchni obniżenia. Uzależnienie wartości deformacji powierzchni terenu spowodowanych eksploatacją górniczą od budowy górotworu i stanu jego zruszenia ma zasadnicze znaczenie, bowiem przy innych niezmienionych warunkach górniczych, właśnie te czynniki, mają największy wpływ na przebieg i rozkład obniżeń oraz deformacje górotworu. Określenie rodzaju górotworu wydaje się również zasadnym do określenia parametrów prognozy, szczególnie gdy eksploatacja jest wielopokładowa, a ponadto prowadzona na dużych głębokościach. Dla potrzeb prognozy deformacji powierzchni terenu wykorzystano parametry teorii tj. kąt zasięgu wpływów głównych oraz współczynnik eksploatacji, których wartości uzależnione są od rodzaju górotworu. W artykule przedstawiono schemat postępowania konieczny dla określenia rodzaju górotworu, a w konsekwencji doboru wartości parametrów prognozy umożliwiających predykcję wartości obniżeń powierzchni terenu w zależności od warunków geologiczno-górniczych. Z wykonanej analizy wynika, że rodzaj górotworu może być charakteryzowany przez takie czynniki jak wpływ warstw nadkładu, wpływ warstw karbonu, zruszenie górotworu oraz głębokość eksploatacji.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top