Hard coal import dependence of Poland
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2013;29(3):115–130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The import of hard coal to Poland has only been practiced for several years. Since the very beginning of the Polish mining industry, the country has been an exporter of this raw material. Hard coal was exported during the interwar period, and after the Second World War hard coal exports were the state’s main means to raise foreign currency. For several decades, Poland was within the top ten producers of this raw material worldwide, and in the period from the middle seventies to the middle eighties of the last century, Polish hard coal exports hovered around 40 mln tons, which was Ľ of the state’s production. However, at the beginning of the XXI century the situation had changed. Each year, hard coal exports decreased, while hard coal imports increased. This was related on the one hand to the increasing cost of domestic hard coal production, while on the other it resulted from the inflow of cheap raw materials mainly from the adjacent Eastern countries. Imports of hard coal into Poland from Russia, the Czech Republic, USA, Ukraine, Kazakhstan, and Columbia, as major suppliers, is described in this study. Such countries as South Africa or Australia, which are considered to be the greatest global hard coal exporters, and which deliver hard coal to Western Europe, are also mentioned. However, their coal is rather rarely purchased by Poland. Domestic export and consumption of hard coal in the years 2000–2010 was also presented in order to define the dependence on exports. This dependence continuously increases, which is inconvenient because it reflects a bigger and bigger Polish dependence on foreign suppliers. This should not, however, be alarming because the value of this factor is very small. Only in the year 2011 did it exceed (slightly) 10%, and in the year 2012 it decreased again to below 5%. As compared with the dependence on natural gas imports, which amounts to 70%, or with dependence on oil imports amounting to 97%, this is quite minor. Nevertheless, Poland’s dependence on imports should be continuously monitored with respect to domestic Polish mineral resources, as a majority of country’s economy is based on domestic raw materials. This is usually more profitable economically and assures greater safety of strategic security of supplies of a given raw material. This study presents an analysis of hard coal imports into Poland in the period 2000–2012, as well as the most important factors related with the export and consumption of hard coal in order to execute suitable calculations. The greatest emphasis was placed on imports, as they are the major target of this study.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zależność Polski w zakresie importu węgla kamiennego
zależność importowa, import węgla, eksport węgla, węgiel kamienny
Ze zjawiskiem importu węgla do Polski mamy do czynienia dopiero od kilku lat. Od początku istnienia górnictwa węglowego w Polsce nasz kraj był eksporterem tego surowca. Węgiel kamienny eksportowano już w okresie międzywojennym, a po II wojnie światowej, po odbudowaniu przemysłu ze zniszczeń wojennych, eksport węgla był podstawowym środkiem pozyskiwania dewiz. Polska przez dziesięciolecia zajmowała miejsce w pierwszej dziesiątce największych producentów tego surowca, a eksport od połowy lat siedemdziesiątych do połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku wynosił około 40 mln ton, co stanowiło około jedną czwartą produkcji. Na początku XXI wieku sytuacja zaczęła się jednak zmieniać. Z roku na rok eksport malał, natomiast wzrastał import. Związane to było z jednej strony ze wzrastającymi kosztami produkcji krajowego węgla, z drugiej strony – z napływem taniego surowca głównie zza wschodniej granicy. W artykule przedstawiono import węgla kamiennego do Polski z Rosji, USA, Ukrainy, Kazachstanu i Kolumbii oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe z Republiki Czeskiej, jako głównych dostawców tego surowca. Wspomniano także o innych krajach, takich jak RPA, czy Australia, które są największymi eksporterami węgla na świecie i dostarczają surowiec do Europy Zachodniej, ale do Polski rzadko jest on sprowadzany. Dla wyliczenia zależności importowej w zakresie węgla kamiennego przedstawiono również eksport oraz zużycie krajowe tego surowca w latach 2000–2012. [...]
 
REFERENCES (26)
1.
Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce według stanu na 31 grudnia. Publikacje z lat 2001–2011. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.
 
2.
Grudziński Z., 2011 – Wpływ opłat środowiskowych wynikających z parametrów jakościowych węgla na koszty produkcji energii elektrycznej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 27, z. 1.Wyd. IGSMiE PAN, s. 115–127.
 
3.
Grudziński Z., 2012 – Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej. Studia Rozprawy Monografie nr 180. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków.
 
4.
Grudziński Z., 2013 – Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej. Rocznik Ochrona Środowiska t. 15, r. 2013. Część 3. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrona Środowiska. Koszalin, s. 2249–2266.
 
5.
Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Publikacje z lat 2005–2012. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa.
 
6.
Janusz P., 2010 – Zasoby gazu ziemnego w Polsce jako czynnik poprawiający bezpieczeństwo energetyczne, na tle wybranych państw UE. Polityka Energetyczna t. 13, z. 1. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 23–41.
 
7.
Jureczka J., Galos K., 2008 – Ochrona zasobów złóż węgla kamiennego kopalń likwidowanych w procesie restrukturyzacji w Polsce – regulacje prawne a rzeczywistość. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 4/4. s. 117–128.
 
8.
Kaliski M., Staśko D., 2006 – Bezpieczeństwo energetyczne w gospodarce paliwowej Polski. Studia, Rozprawy, Monografie nr 138. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków.
 
9.
Malara J., 2009 – Restrukturyzacja czy likwidacja polskiego przemysłu węglowego? Czasopismo Techniczne 140, lipiec–wrzesień 2009, s. 1–29.
 
10.
Olkuski T., 2010a – Możliwości przeładunkowe portów polskich w aspekcie zwiększającego się importu węgla. Przegląd Górniczy nr 3–4, s. 26–31. Wyd. ZG SITG Katowice.
 
11.
Olkuski T., 2010b – Zmiana trendu w handlu polskim węglem. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 365–375.
 
12.
Olkuski T., 2011a – Eksport polskiego węgla w latach 1995–2010. Polityka energetyczna t. 14, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 305–315.
 
13.
Olkuski T., 2011b – Perspektywy węgla w polityce energetycznej Polski. [W:] Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Red. P. Kwiatkiewicz. Wyd.Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Poznań. s. 273–277.
 
14.
Olkuski T., 2012a – Analiza produkcji węgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Studia, Rozprawy, Monografie.Nr 174.Wyd. Instytut GSMiE PAN. Kraków. s. 186.
 
15.
Olkuski T., 2012b – Główni odbiorcy polskiego węgla energetycznego. Przegląd Górniczy nr 10. Wyd. ZG SITG Katowice, s. 1–6.
 
16.
Olkuski i in. 2011 – Olkuski T., Mokrzycki E., Gawlik L., Uliasz-Bocheńczyk A., 2011 – Eksport i wywóz polskiego węgla kamiennego do państw grupy wyszehradzkiej. Zbornik Prednasok. Demianovska Dolina. Slovak Republik 6–7 oktober 2011, s. 72–81.
 
17.
Ozga-Blaschke U., 2012 – Ceny krajowego węgla koksowego na tle cen na międzynarodowym rynku węgli metalurgicznych. Przegląd Górniczy nr 3, Wyd. ZG SITG Katowice, s. 11–15.
 
18.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku.
 
19.
Roczniki Statystyczne GUS z lat 2001–2011.
 
20.
Siemek i in. 2010 – Siemek J., Rychlicki S., Kaliski M., Szurlej A., Janusz P., 2010 – Rola sektora gazowego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle wybranych państw Unii Europejskiej. Rynek Energii nr 3, s. 8–13.
 
21.
Stala-Szlugaj K., 2012 – Polish imports of steam coal from the east (CIS) in the year 1990–2011. Studia, Rozprawy, Monografie nr 179. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 92.
 
22.
Stala-Szlugaj K., 2013 – Emisja pyłów ze spalania węgla kamiennego z ciepłowni o mocy nominalnej mniejszej niż 50MWw świetle obowiązujących standardów emisyjnych. Rocznik Ochrona Środowiska t. 15, r. 2013. Część 2. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrona Środowiska. Koszalin 2013, s. 1659–1703.
 
23.
Stala-Szlugaj K., Klim A., 2012 – Rosyjski i kazachski węgiel energetyczny na rynku polskim. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 229–240.
 
24.
Staśko D., Kaliski M., 2006 – An evaluation model of energy safety in Poland In view of energy forecasts for 2005–2020. Archives of Mining Science vol. 51 iss. 3, s. 311–346.
 
25.
Statystyka ciepłownictwa polskiego 2011. Wyd. Agencja Rynku Energii SA. Warszawa. listopad 2012, s. 78.
 
26.
Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii. ARE. Numery z lat 2001–2012.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953