Obtaining an economic estimate of hard coal reserves by taking into account the mining and geological exploitation conditions
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):93–110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the coal recovery profitability evaluation method of authors based on the project of many year's coal seam mining and outlay and cost prediction. The described method includes a number of partial analyses involving; (a) determinations of geologic features of both the whole deposit and individual beds and their deposition conditions; (b) prediction of the future development and long wall coal face costs; (c) mining costs; (d) the effects and cost of coal preparation and cleaning (e) and the proceeds from the sale of the commercial coal recovered. These analyses have resulted in coming to a decision whether the coal reserves from the analysed portion of the deposit would be economically recoverable. It is important to note that the predicted investment cost and outlays refer to the proceeds from the sale of coal and not to the material effects such as tons of recovered coal.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekonomiczna ocena zasobów węgla kamiennego z uwzględnieniem geologiczno-górniczych warunków eksploatacji
zasoby, górnictwo, węgiel, efektywność, sposób postępowania
W artukule przedstawiono autorską metodę oceny opłacalności wydobycia zasobów węgla, na podstawie projektu wieloletniej eksploatacji pokładów oraz prognozowanych kosztów i nakładów. Przedstawiona metoda zawiera szereg analiz cząstkowych obejmujących określenie cech geologicznych całego złoża oraz poszczególnych pokładów i warunków ich zalegania, prognozowanie przyszłych kosztów prac przygotowawczych i zbrojenia ścian, koszty eksploatacji, skutki i koszty przeróbki mechanicznej oraz wzbogacania węgla, a także wpływy ze sprzedaży węgla handlowego uzyskanego z wybieranych zasobów. Wynikiem tych analiz jest określenie, czy zasoby węgla z analizowanych części złoża będą korzystne do wybrania ze względów ekonomicznych. Istotną cechą metody jest to, że przewidywane do poniesienia nakłady inwestycyjne i koszty odnoszone są do korzyści otrzymywanych ze sprzedaży węgla, a nie do efektów rzeczowych np. do ilości wydobytego węgla.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953