The analysis of productiveness of branch of mining hard coal in Poland with using the function of production
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(1):77-91
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In article the structural parameters of function of production for branch of mining of hard coal in Poland was estimated. In result of reform carried out in mining the reports change between expenditures factors of production such the labour and capital and the got productive effects. The function of production permits to study elasticity of factors of production, possibility of their substitution, productiveness and marginal productiveness of human labour and engaged capital, influence of factor of the technical and organizational progress on the production and, in sure range, to define in future the demand on analysed factors of production in case of change of size production or conditions the utilization of factors also, particularly the capital, that is the range of investing in mining.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza produktywności branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce z wykorzystaniem funkcji produkcji
górnictwo, górnictwo węgla kamiennego, funkcja produkcji, produktywność górnictwa
W artykule aproksymowano parametry strukturalne funkcji produkcji dla branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce. W wyniku reformy przeprowadzanej w górnictwie zmieniają się relacje między nakładami takich czynników produkcji jak praca i kapitał a uzyskiwanymi efektami produkcyjnymi. Funkcja produkcji pozwala badać elastyczność czynników produkcji, możliwości ich substytucji, produktywność i produktywność krańcową pracy ludzkiej i zaangażowanego kapitału, wpływu czynnika postępu techniczno-organizacyjnego na produkcję a także, w pewnym zakresie, określać zapotrzebowanie w przyszłości na analizowane czynniki produkcji w przypadku zmiany wielkości produkcji lub warunków wykorzystania czynników, szczególnie kapitału, czyli zakresu inwestowania w górnictwie.
 
REFERENCES (10)
1.
Borkowski B., Dudek H., Szczęsny M., 2003 - Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Warszawa, PWN.
 
2.
Chmiel J., 1983 - Analiza procesów produkcyjnych za pomocą funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. Warszawa, PWN.
 
3.
Franik T., 2005 - Produktywność górnictwa węgla kamiennego w okresie reformowania na tle przemian w sekcji górnictwo i kopalnictwo. Wyd. IGSMiE PAN, Gosp. Sur. Miner. 21/3.
 
4.
Goryl A., Jędrzejczak Z., Kukuł K., Osiewalski J., Walkosz A., 1996 - Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. Warszawa, PWN.
 
5.
Kosieradzka A., Lis S., 1996 - Produktywność. Metody, analizy, oceny i tworzenie programów poprawy. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
6.
Kosieradzka A., Lis S., 1998 - Programowanie poprawy produktywności. Warszawa, PWE.
 
7.
Ploch J., 1975 - Uwagi o metodzie analizy czynników produkcji. Bank i kredyt nr 12.
 
8.
Polska 2004. Raport o stanie przemysłu, 2004 - Warszawa, Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 
9.
Rocznik statystyczny przemysłu, 1995-2006 - Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
10.
Suszyński C., 1999 - Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami. Warszawa, PWE.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top