Foreign market research as the key element in the export of minerals
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(4):43–49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In order to ensure successful exports of minerals and metals the current information is required about the situations on the importers’ markets. Properly conducted foreign market research facilitates the data collection, at the same time minimising the risks due to exporters’ mistakes and helping formulate an effective marketing strategy. Table 1 shows the main categories of exporters’ decisions: those relating to production, exports, promotion, financial and marketing management. The rows show the key aspects of marketing research. It is readily apparent that these decisions depend on the marketing research. However, insufficient awareness of the importers’ demands and the competition on the foreign markets may lead to the situation where companies lose the deal or come to limit their export levels.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania marketingowe rynku zagranicznego jako podstawa prowadzenia eksportu surowców mineralnych
badania marketingowe, strategia marketingowa, zarządzanie marketingowe, surowce mineralne, eksport, analiza rynku zagranicznego, przemysł wydobywczy
W celu zapewnienia skutecznego eksportu surowców mineralnych wymagana jest bieżąca informacja na temat sytuacji na rynku importera. Prawidłowo przeprowadzone badanie rynku ułatwia jego poznanie, a tym samym minimalizuje ryzyko podjęcia przez eksportera błędnych decyzji, ułatwia także przedsiębiorstwu formułowanie skutecznej strategii marketingowej. Tabela 1 ukazuje podstawowe rodzaje decyzji podejmowanych przez eksporterów obejmujących produkcję, eksport, promocję, zarządzania finansami i marketing. W wierszach podano podstawowe zagadnienia związane z badaniami rynku. Jest rzeczą oczywistą, że decyzje uzależnione są od wyników badań rynku. Niedostateczna znajomość wymagań importera oraz konkurencji na rynkach zagranicznych powodować może utratę przez przedsiębiorstwo tych rynków, co z kolei prowadzić może do obniżenia jego eksportu.
 
REFERENCES (4)
1.
Podobiński A., 1993 - Ceny surowców mineralnych w handlu międzynarodowym. PWN, Warszawa.
 
2.
Podobiński A., 1994 - Podstawy marketingu. Wydawnictwa AGH, Kraków.
 
3.
Podobiński A., 2004 - Zarządzanie marketingowe jako forma zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 
4.
Podobiński A., 2005 - Badania marketingowe jako podstawa identyfikacji rynku zbytu produktów przedsiębiorstwa. Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953