The iron and steel industry: a global market perspective
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(3):5-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a global perspective of the current technologies used for steel production and the steel markets. The iron and steel industry is a very complex sector that is strongly related with the rest of the economy due to the importance of steel products for industries such as construction, automotive, and other manufacturing sectors. Moreover, the iron and steel industry demands significant amounts of raw materials and energy, and most companies producing raw materials are located remote from the areas of highest steel demand. In consequence, both steel products and inputs are traded internationally (mostly by sea) and in large quantities, what additionally complicates analyses of the iron and steel industry. Steel prices depend on several variables, and there is not a single price for steel since there is a great variety of steel products traded. Those prices depend on supply and demand interaction (between steel producers and consumers, but also on interaction with other industries competing for the same inputs), and on transport conditions. As concerns the ownership structure, the steel industry consists of some large firms that operate globally and produce significant output, and many small firms that operate at a lesser scale. Recently, some of those firms have consolidated into large multinationals (such as ArcelorMittal, formed in 2006 by the merger of Arcelor and Mittal Steel, Arcelor being the result of the previous merger of Aceralia (ES), Usinor (FR), and Arbed (LX) in 2002). The results of this article form the basis for further long- and mid-term analyses of the development of the global steel industry. The main conclusion of the paper is that any future analysis of the iron and steel industry should be based on quantitative modelling tools that: (i) properly capture the technological diversity of the industry and the key features of the supply chain, (ii) are able to consider the strategic behaviour of all the key players of the industry, and (iii) consider all those factors at the global scale.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przemysł żelaza i stali: analiza stanu obecnego z perspektywy rynku światowego
przemysł żelaza, przemysł stali, rynek międzynarodowy, surowce mineralne, konsolidacja, siła rynkowa
W artykule przedstawiono stan obecny rozwoju technologii wykorzystywanych w hutnictwie żelaza i stali z punktu widzenia rynku światowego. Sektor produkcji żelaza i stali charakteryzuje się bardzo skomplikowanymi zależnościami, ze względu na silne powiązanie z resztą gospodarki oraz znaczenie wyrobów stalowych dla innych sektorów przemysłowych, takich jak na przykład budownictwo, motoryzacja itp. Ponadto, hutnictwo żelaza i stali wymaga znacznych ilości surowców mineralnych i energii, a większość firm produkujących surowce mineralne jest zlokalizowanych z dala od obszarów o najwyższym popycie na stal. W konsekwencji, zarówno wyroby stalowe jak i surowce mineralne są przedmiotem handlu międzynarodowego (głównie drogą morską), co dodatkowo utrudnia prowadzenie analiz dotyczących sektora hutnictwa żelaza i stali. Ceny stali, a w zasadzie poszczególnych wyrobów stalowych, które są przedmiotem obrotu, zależą od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą przede wszystkim zgłaszany przez konsumentów popyt, zdolności produkcyjne oraz aktualna sytuacja w międzynarodowym transporcie. Jeśli chodzi o strukturę własności, w przemyśle stalowym funkcjonuje kilka dużych firm, które mają swoje huty na całym świecie (często zakupione w procesie prywatyzacji lub w wyniku fuzji z innymi przedsiębiorstwami) oraz wiele małych firm, które działają na znacznie mniejszą skalę. W ostatnim czasie niektóre firmy przeszły proces konsolidacji i fuzji w wyniku czego powstały koncerny międzynarodowe (takie jak ArcelorMittal, który powstał w 2006 roku w wyniku fuzji Arcelora i Mittal Steel; Arcelor powstał z kolei w wyniku połączenia Aceralia (Hiszpania), Usinor (Francja) i Arbed (Luksemburg) w 2002 r.). Wyniki analizy zaprezentowanej w niniejszym artykule stanowią podstawę do dalszych badań w zakresie długo- i średniookresowych perspektyw rozwoju światowego przemysłu stalowego. Analizy w zakresie rozwoju przemysłu żelaza i stali powinny być oparte na narzędziach ilościowych (modele matematyczne) które umożliwiają: (i) właściwe uchwycenie różnorodności technologicznej przemysłu i głównych cech łańcucha dostaw surowców mineralnych i energii, (ii) odzwierciedlenie różnych strategii przyjmowanych przez poszczególnych kluczowych graczy w branży oraz (iii) wzięcie pod uwagę wszystkich wspomnianych czynników na poziomie rynku międzynarodowego.
 
REFERENCES (20)
1.
Aylen J., Albertson K., 2006 - Markets in ferrous scrap for steelmaking. Ironmaking & Steelmaking 33 (June 1): 203-212. doi:10.1179/174328106X101538.
 
2.
Ayres R. U., Costanza R., Goldemberg J., Ilic M. D., Jochem A., Kaufmann R., Lovins A. B., et al., eds. 2004 - Encyclopedia of Energy. Elsevier Science, May 11.
 
3.
ETSAP 2010 - Iron and steel.
 
4.
European Commission 2011 - Best available techniques reference document for iron and steel production.
 
5.
Fenton M. D., 2005 - Fenton 2005 - Mineral Commodity Profiles - Iron and Steel. United States Geological Survey.
 
6.
Herfindahl O. C., 1950 - Concentration in the steel industry. PhD thesis, Columbia University.
 
7.
Hidalgo I., Calleja I., Torrecilla J., 2007 - Environmental impacts of trading materials by sea. In 1st International Seminar on Society and Materials. Sevilla, Spain.
 
8.
IEA 2008 - Energy Balances of Non-OECD Countries: 2008 edition. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), August 30.
 
9.
Lee M., 2011 - Measurement of market power for the environmentally regulated Korean iron and steel manufacturing industry. Resources Policy In Press, Corrected Proof.
 
10.
Mannaerts H. J. B. M., 2000 - STREAM: Substance Throughput Related to Economic Activity Model - A partial equilibrium model for material flows in the economy. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
 
11.
Nolan P., 2008 - Integrating China: Towards the Coordinated Market Economy: A Critical Anthology, with a Chronology of Prose. First Edition. Anthem Press, October 1.
 
12.
Ozga-Blaschke U., 2010 Gospodarka węglem koksowym. Kraków, IGSMiE PAN.
 
13.
Rhoades S. A., 1993 - The Herfindahl-Hirschman index. Federal Reserve Bulletin: 188-189.
 
14.
van Vuuren D. P., Strengers B. J., de Vries H. J. M., 1999 - Long-term perspectives on world metal use - A model-based approach.
 
15.
Wårell L., Lundmark R., 2008 - Price effects of mergers in natural resources industries. Resources, Conservation and Recycling 53 (1-2) (December): 57-69. doi:16/j.resconrec.2008.09.001.
 
16.
Worldsteel 2008 - Fact sheet: Energy.
 
17.
Worldsteel 2009 - Fact sheet: Breakthrough technologies.
 
18.
Worldsteel 2010 - World steel in figures 2010.
 
19.
Worldsteel 2011 - Fact sheet: Raw materials.
 
20.
Yellishetty M.,Ranjith P. G.,Tharumarajah A., 2010 - Iron ore and steel production trends andmaterial flows in the world: Is this really sustainable? Resources, Conservation and Recycling 54 (12) (October): 1084-1094. doi:16/j.resconrec.2010.03.003.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top