Costs of coal production in the hard coal restructuring processes
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(Zeszyt specjalny 1):35–49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents changes of the unit cost of sold coal during the restructuring process of hard coal mining industry. The consecutive restructuring programs are described and the influence of the programs on the average cost of sold coal is given. The effects of restructuring of coal production costs are evaluated in the aspect of decreasing coal supply. It is found that further reduction of hard coal production costs is very doubtful.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Koszty produkcji węgla w procesach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
koszt produkcji węgla, restrukturyzacja, podaż węgla
W artykule przedstawiono kształtowanie się jednostkowych kosztów sprzedanego węgla ogółem w okresie prowadzonej restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Omówiono kolejne programy restrukturyzacji oraz ich wpływ na koszty sprzedanego węgla. Oceniono efekty restrukturyzacji kosztów produkcji węgla w odniesieniu do procesów obniżania podaży węgla. Wykazano, że dalsza redukcja kosztów produkcji węgla będzie bardzo trudna.
 
REFERENCES (25)
1.
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce—realizacja pierwszego etapu w ramach możliwości finansowych państwa. Ministerstwo Przemysłu i Handlu, marzec 2003.
 
2.
Program powstrzymania upadłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce w okresie 15.06—31.12.1993. Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa, lipiec 1993.
 
3.
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Program dla realizacji drugiego etapu w okresie 1994—1995. Ministerstwo Przemysłu i Handlu, luty 1994.
 
4.
Górnictwo węgla kamiennego, polityka państwa i sektora na lata 1996—2000. Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencji. Ministerstwo Przemysłu i Handlu, kwiecień 1996.
 
5.
Korekta programu „Górnictwo węgla kamiennego, polityka państwa i sektora na lata 1996—2000. Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencji.” Ministerstwo Przemysłu i Handlu, maj 1997.
 
6.
Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998—2002. Ministerstwo Gospodarki, 1 lipca 1998 r.
 
7.
Korekta programu rządowego. Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998—2002. Ministerstwo Gospodarki, grudzień 1999.
 
8.
Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003—2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń. Ministerstwo Gospodarki, listopad 2002.
 
9.
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004—2006 oraz strategia na lata 2007—2010. (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27.04.2004 r.). Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 27 kwietnia 2004 r.
 
10.
Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004—2006 oraz plan zamknięcia kopalń w latach 2004—2007. (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7.09.2004 r.). Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, 7 września, 2004 r.
 
11.
Ustawa z dnia 27.08.1997 roku o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz wprowadzeniu opłaty węglowej. (Dz.U. nr 113, poz. 735).
 
12.
Ustawa z dnia 26.11.1998 roku o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. (Dz.U. nr 162, poz. 1112).
 
13.
Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o zmianie ustawy zmieniająca ustawę o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. (Dz.U. nr 5, poz. 41).
 
14.
Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006. (Dz.U. nr 210, poz. 2037).
 
15.
Gawlik L., 2004 — Koszty bieżącej produkcji węgla w rozumieniu rozporządzeń Unii Europejskiej i ich aplikacja w warunkach polskich. Przegląd Górniczy nr 10 (984), Wyd. ZG SITG, Katowice, s. 8—13.
 
16.
Gawlik L., 2004 — Koszty bieżącej produkcji węgla według rozporządzeń Unii Europejskiej a koszty własne sprzedanego węgla według dotychczasowych statystyk górnictwa. Polityka Energetyczna t. 7, z. spec. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 409—420.
 
17.
Morawski E., 1994 — Program powstrzymania upadłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce i jego realizacja w 1993 roku. Wiadomości Górnicze nr 4.
 
18.
Możliwości funkcjonowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w świetle przepisów UE dotyczących zasad świadczenia pomocy państwa dla górnictwa w latach 2002—2010. Red. W. Blaschke, Studia Rozprawy Monografie nr 123, Kraków, Wyd. IGSMIE PAN, 2004.
 
19.
Karbownik A., Bijańska J., 2000—Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1990—1999. Wyd. 1, Gliwice, Wyd. Politechniki Śląskiej.
 
20.
Karbownik A., Madejski A., 1998 — Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 1997 roku. Wiadomości Górnicze nr 5.
 
21.
Karbownik A., Pawełczyk E., 1998 — Raport o stanie górnictwa węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze nr 4.
 
22.
Karbownik A., Pawełczyk E., Morawski E., 1996 — Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1994—1995 — realizacja programu dla II etapu. Wiadomości Górnicze nr 4.
 
23.
Paszcza H., 2005 — Praktyczne aspekty dostępu do zasobów węgla kamiennego wg dyrektyw Unii Europejskiej. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Sympozja i Konferencje nr 64, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 113—131.
 
24.
Szlązak J., 2004 — Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990—2002. Analiza skuteczności realizowanych programów. Kraków, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Seria z perlikiem nr 10, Wyd. Nauka i Technika.
 
25.
Zarządzanie procesem dostosowawczym w górnictwie węgla kamiennego w świetle dotychczasowych doświadczeń. Red. A. Karbownik, Wyd. 1, Gliwice, Wyd. Politechniki Śląskiej, 2005.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953