External factors determining the mining comapany's choice of marketing strategy on a foreign market
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(4):19–27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
External factors related to the business environment of the mining company on a foreign market are of primary importance when the company has to choose its marketing strategy. This group includes the economic, technological, legal and cultural considerations. When a mining company is working out its strategy for a particular market, all of these factors have to be taken into consideration. Though in different periods individual factors may vary in significante, they will always in a varying degree influence company's marketing decisions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czynniki zewnętrzne określające wybór strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego na danym rynku zagranicznym
przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego, strategia marketingowa, czynniki ekonomiczne, czynniki technologiczne, czynniki prawne, czynniki kulturowe
Czynniki zewnętrzne, związane z otoczeniem przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego na danym rynku zagranicznym, mają istotne znaczenie przy jego wyborze strategii marketingowej. Wśród tych czynników wyróżniono i scharakteryzowano następujące grupy: czynniki ekonomiczne, technologiczne, prawne i kulturowe. Wszystkie one muszą być uwzględniane przy określaniu charakteru strategii przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego na interesującym go rynku zagranicznym. Jakkolwiek bowiem ich rola może ulegać zmianie w różnych okresach, to jednak wywierają one zawsze większy lub mniejszy wpływ na podejmowane przez przedsiębiorstwo decyzje marketingowe.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953