Internal factors influencing the choice of mining company's marketing strategy on foreign markets
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(4):11–17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
As mining becomes an international industry on a large scale, the management of mining companies should attach due importance to developing and using well-thought marketing strategies while dealing on foreign markets. The starting point for those strategies should be the analysis of opportunities inside the company - since that allows to precisely determine and describe those internal factors which directly influence the choice of marketing strategies. First of all those factors include the company's resources, the company's assets, funds, human resources and information being the most important of them. Each category was duly analysed as these are the factors enabling the mining company to enter the desired foreign markets and determining the choice of effective marketing strategies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czynniki wewnętrzne wpływające na wybór strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego na rynkach zagranicznych
przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego, strategia marketingowa, zasoby finansowe, zasoby osobowe
W miarę pogłębiania się procesu umiędzynarodawiania się działalności przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego jego kierownictwo powinno przywiązywać coraz większą wagę do tworzenia i prowadzenia przemyślanych strategii marketingowych na rynkach zagranicznych. Punktem wyjścia przy ich określaniu powinna być analiza wewnętrznych możliwości przedsiębiorstwa, gdyż jedynie na tym gruncie można prawidłowo ustalić i scharakteryzować czynniki wewnętrzne będące w jego posiadaniu, wpływające w sposób bezpośredni na wybór konkretnych strategii marketingowych. Czynnikami tymi są przede wszystkim zasoby przedsiębiorstwa, wśród których najważniejsze są zasoby rzeczowe, finansowe, osobowe i informacji. Zanalizowano istotę każdego z tych rodzajów zasobów jako czynników decydujących o możliwości podjęcia przez przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego działalności na interesujących go rynkach zagranicznych oraz warunkujących wybór skutecznych na nich strategii marketingowych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953